Institute of Business Management & Rural Development Top

Result of June- 2016

MBA I Year (2013 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 OMKAR DESHMUKH 68.75
2 KIRTI PAWAR 66.50
3 TRUPTI JAKHADE 64.69
MBA II year(2013 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 SAPKAL ABHIJIT TUKARAM 74.07
2 SHITAL MAPARI 72.13
3 MEGHASHREE SATHE 70.03

MCA III year (2013 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 BHAPKAR DHARMRAJ KARBHARI 75.04
2 BHAGURE SAGAR PARASHRAM 68.62
3 GADAKH VISHAL GORAKSHA 70.23
MCA-I Year (2015 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 KHARADE SOMINATH SAMPAT 69.86
2 THEWARKAR VIDYA BHAUSAHEB 69.86
3 TAMBE KARISHMA KAILAS 67.57