Institute of Business Management & Rural Development Top

Annual Result of MCA/MBA for Academic Year 2017 - 2018
MCA I year (2015 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 NEELAM PANDHANKAR 75.86
2 MANAL YOGESHWARI SUBHASH 74.00
3 MORE VIDHYA BALASAHEB 70.29
MCA-II Year (2015 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 POL MAYUR NANDKISHOR 66.93
2 GITE DIPALEE MADHUKAR 64.18
3 SHELKE RAJENDRA VITTHAL 63.18
MCA III year (2015 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 KHARADE SOMINATH SAMPAT 70.68
2 BANG VAISHNAVI CHAGANLAL 70.30
3 THEWARKAR VIDYA BHAUSAHEB 69.03
MBA II year (2016 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 SUDRIK SHUBHAM RAMESH 67.93
2 ARDE MAYUR BALASAHEB 67.80
3 KULKARNI RAHUL DILIP 67.60
MBA I year (2016 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 CHOUDHARY VISHNU GOPAL 73.69
2 GOSAVI SHIVANI MOHAN 70.94
3 KULKARNI AKSHATA SHIRISH 67.44
Annual Result of Academic Year 2016 - 2017
MBA I Year (2013 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 OMKAR DESHMUKH 68.75
2 KIRTI PAWAR 66.50
3 TRUPTI JAKHADE 64.69
MBA II year(2013 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 SAPKAL ABHIJIT TUKARAM 74.07
2 SHITAL MAPARI 72.13
3 MEGHASHREE SATHE 70.03

MCA III year (2013 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 BHAPKAR DHARMRAJ KARBHARI 75.04
2 BHAGURE SAGAR PARASHRAM 68.62
3 GADAKH VISHAL GORAKSHA 70.23
MCA-II Year (2015 Pattern)
Rank Name of Sudents Total %
1 KHARADE SOMINATH SAMPAT 69.86
2 THEWARKAR VIDYA BHAUSAHEB 69.86
3 TAMBE KARISHMA KAILAS 67.57